Một tác phẩm khiến người dân Indonesia ngày nay tự hào